فرآیندهای کاری

فلوچارت جمع آوری اطلاعات واحد آمار درمان
دستورالعمل تکمیل سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی
امور بیمارستانها