آیین نامه ها و دستورالعملها

آیین نامه ها و دستورالعملها
ابلاغ مجوز های جدید اختصاصی امحا اوراق راکد بیمارستانی
چک لیست ارزیابی اوراق پرونده
دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری
راهنمای مستندسازی فرم های پرونده های پزشکی
صورتجلسه اوراق امحایی
فرآیند و فلوچارت طراحی و اصلاح فرم های
آیین نامه ها و دستورالعملها
نامه ابلاغ دستورالعمل ارایه پرونده و اطلاعات پزشکی
دستورالعمل ارایه پرونده و اطلاعات پزشکی
بخشنامه پرونده اورژانس و لیبل چاپی
نمونه پرونده اورژانس
حداقل ثبت داده ها درHIS
پاسخ به استعلام درخصوص پرونده زایمانی و شیتهای ویژه
دستورالعمل مستند سازی ویرایش دوم
امور بیمارستانها