آیین نامه ها و دستورالعملها

ابلاغ مجوز های جدید اختصاصی امحا اوراق راکد بیمارستانی
چک لیست ارزیابی اوراق پرونده
دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری
راهنمای مستندسازی فرم های پرونده های پزشکی
صورتجلسه اوراق امحایی
فرآیند و فلوچارت طراحی و اصلاح فرم های
امور بیمارستانها