معرفی

واحد مدارک پزشکی
 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

جواد محمودی

کارشناس مدارک پزشکی

کارشناس مدارک پزشکی

 

تلفن : 33232555

داخلی: 531

 

 
امور بیمارستانها