شرح وظایف

شرح وظایف

کارشناس مدارک پزشکی
 

 

  1. نظارت و ارزیابی دوره ای بر فعالیت های بخش مدارک پزشکی کلیه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه، بیمارستانهای غیر دانشگاهی و خصوصی

 

  1. ارسال آئین نامه ها و بخش نامه های مدارک پزشکی صادره از وزارت بهداشت و درمان به کلیه مراکز درمانی و نظارت بر انجام آنها

 

  1. ارائه نقطه نظرات کارشناسی در خصوص مشکلات و نواقص موجود در بخش مدارک پزشکی در راستای توسعه و ارتقای بخش

 

  1. ارزیابی فرم های مدارک پزشکی مورد استفاده در مراکز درمانی و نظارت بر استفاده از فرم های استاندارد

 

  1. پیش بینی و برگزاری کارگاههای آموزشی مدارک پزشکی در سطح استان

 

  1. تهیه جزوات و بسته های آموزشی مدارک پزشکی

 

  1. شرکت در کارگاهها ، سیمینارها و همایش های مرتبط با مدارک پزشکی در سطح کشور

 

  1. همکاری در تقسیم و توزیع نیروهای طرحی مدارک پزشکی و انجام امورات مربوط به نقل و انتقالات نیروهای مدارک پزشکی

  1. همکاری و مشارکت در ارزشیابی سالانه مراکز درمانی استان
  2. پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی دانشگاه ، وزارت متبوع و مکاتبات مربوط به واحدهای مدارک پزشکی
 
امور بیمارستانها