شرح وظایف

شرح وظایف مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 واحد سازمانی: معاونت درمان دانشگاه
 واحد مربوطه: مدیریت بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی 
 عنوان پست / شغل:
 
شرح وظایف:
 
 1.   ارتباط مستمر با روسا و مدیران بیمارستانها در جهت رفع مشکلات مربوطه
 2.   ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه ها وزارت متبوع و سایر مراجع ذیصلاح به بیمارستانها
 3.  تهیه وتدوین دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با هماهنگی معاونت درمان
 4. اعلام نظر کارشناسی و مدیریتی در بخش جذب و توزیع عادلانه ( تعیین محل خدمتی) نیروی انسانی متعهد خدمت اعم از متخصصی و پیرا پزشک براساس نیاز واقعی بیمارستانها
 5. کنترل و نظارت بر عملکرد بیمارستانها از طریق بازدید محسوس و نامحسوس و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در راستای بهبود فرایندهای بیمارستانی
 6. جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل شاخصهای درمانی بیمارستانها و ارزیابی فعالیتهای مربوطه
 7. راهنمائی و نظارت بر عملکرد واحدهای زیر مجموعه و استفاده از نظارت کارشناسان حوزه کاری
 8. دبیر شورای عالی نظام نوین دانشگاه و شورای درمان دانشگاه
 9. راهنمای و مداخله در فرایند اعزام ستاد هدایت معاونت درمان در صورت لزوم
 10. همکاری لازم و کافی با مدیریت نظارت و اعتبار بخشی و دیگر مدیریتهای درمان در راستای کیفی و ارتقاء فرایندهای بیمارستانی
 11. نظارت و ارزیابی به منظور تعیین نواقص و مشکلات موجود در مراکز آموزشی درمانی دانشگاهی در رابطه با نیروی انسانی ،  فضای فیزیکی و فرایندهای کاری در بیمارستانها
 12.  هماهنگی با معاونت توسعه در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز و اصلاح فضای فیزیکی
 13.  هماهنگی با کارشناس مسئولین حوزه معاونت درمان جهت اصلاح فرایند کاری
 14.  جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل شاخصهای درمانی بیمارستانها و ارزیابی فعالیتهای مربوطه
 15.   دریافت گزارش عملکرد سالیانه بیمارستانها و تطبیق آن با برنامه های آنان
 16.  نظارت و ارزیابی عملکرد واحد تغذیه در بیمارستانها
 17.  تحقیق و پژوهش در راستای فعالیتهای مربوطه با همکاری مدیران بیمارستانها
 18.  استفاده از نظرات کارشناسی علمی وکاربردی با مشارکت مدیران بیمارستانها در پیشبرد اهداف گروه 
 
امور بیمارستانها