آیین نامه ها و دستورالعملها

دستور العملها و آیین نامه مدیریت امور بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی

 
 
دستور العملها و آیین نامه مدیریت امور بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی
 
 

1-      آیین نامه تاسیس و بهره برداری بیمارستانها

 

2-      دستور العمل مراقبتهای مدیریت شده

 

3-      دستور العمل بیمارستانهای آموزشی

 

4-      دستور العمل پذیرش بی قید وشرط بیماران ترافیکی

 

5-      بخشنامه مقیمی وانکالی

 

6-      دستور العمل اجرایی مدیریت پسماند ها

 

7-      دستور العمل دستورات تلفنی

 

8-      منشور حقوقی بیماران

 

9-       منشور حقوقی کارکنان

 

10-  چک لیست بیهوشی ایمن

 

11-  گاید لاین شناسایی صحیح بیماران

 

12-  بخشنامه مراکز معین دستور العمل مشاوره های پزشکی دستور العمل اعزام

 

13-  دستور العمل انجام کشت

 

14-  فرم تریاژ

 

15-  نحوه شماره گذاری آمبولانسها

 

16-    دستور العمل ویرایش پنجم ترالی اورزانس

 

17- دستور العمل رعایت بهداشت دست

 

18-  کتاب مراقبتهای عفونتهای بیمارستانی

 

19-  دستورالعمل تزریقات ایمن

 

20-  دستور العمل طرح دیتا (یکپارچگی ترخیص اورژانس )

 

21-  استاندارد تجهیزات بخش اورژانس

 

22-  دستور العمل رضایت وبرائت بیمارستانها

 

23-  بخشنامه ممنوعیت مصرف دخانیات

 

24-  دستورا لعمل تزریق سفتریاکسون

 

25-  بخشنامه عدم دریافت زیر میزی

 

26-  کتاب تعرفه گذاری

 

27-  راهنمای پیش بیمارستانی وبیمارستانی ابولا

 

28-  دستور العمل ارتقا ء فرایند رسیدگی به شکایات در اورژانس

 

29- شیوه نامه اجرای برنامه تحول نظام سلامت

 
 
امور بیمارستانها