شرح وظایف

شرح وظایف

 
 
کارشناس شورای عالی پزشکی
 
 

1)بررسی استعلاجی ودرصد از کار افتادگی کلیه کارمندان دولت که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی می باشند

 

2)بررسی استعلاجی بالای چهار ماه واز کار افتادگی کارمندان آموزش وپرورش

 

3)بررسی استعلاجی واز کار افتاده گی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

 

4)بررسی از کارافتاده گی واستعلاجی کارکنان محترم وخانواده های تحت پوشش بنیاد شهیدوامور ایثار گران

 

5)کمیسیونهای پزشکی طبق برنامه ریزی قبلی وهر ماه دوجلسه برگزار می شود

 

  6)تعیین میزان از کار افتاده گی براساس ضوابط ،بخشنامه هاودفترچه های ارسالی ازوزارت متبوع می باشد.

امور بیمارستانها