معرفی

معرفی
 
 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

شیدا خیرالهی

کارشناس پرستاری

کارشناس واحد شناسایی و ارجاع مرگ مغزی

 

تلفن : 33232555

داخلی: 518

 

 
 
امور بیمارستانها