رسالت کوردیناتور

رسالت کوردیناتور

 

                                                         رسالت کوردیناتور

توقعی که از کوردیناتورها در مراحل تئوری و عملی میرود این است که بایک روش علمی و مشخص براساس برنامه سیستماتیک تعریف شده که توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور و معاونین درمانی و جهت کلیه مراحل شناسایی ، انتقال و مراقبت از فرد مرگ مغزی و همچنین نحوه مراجعه و رضایت گیری از خانواده مرگ مغزی تهیه شده اند را فرا بگیرند تا به امید خدا به جایی برسیم که کسی در لیست پیوند اعضا در انتظار اهدای عضو فوت نکند.

 
امور بیمارستانها