شرح وظایف

شرح وظایف

 

                                                                    شرح وظایف کوردیناتور:

 

1-ارتباط مستمر با بیمارستان ها و مراکز درمانی در استان کردستان و شناسایی اهداکنندگان مرگ مغزی بالقوه و بالفعل توسط کوردیناتور و ویزیت آنها توسط پزشک این واحد پس از معرفی توسط پزشک معالج

 

2- بررسی شرایط همودینامیک مرگ مغزی و اخذ شرح حال از همراهیان و ارزیابی وی از نظر مناسب بودن جهت اهداء عضو و ارزیابی زیست پذیری اعضای پیوندی

 

3- اطلاع رسانی به متخصص محترم بیهوشی و پرستار مسئول جهت حضور بر بالین مرگ مغزی و انجام مراقبتهای ویژه لازم

 

4- اطلاع رسانی به اساتید محترم تایید کننده مرگ مغزی دارای حکم از وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت انجام معاینات لازم و تایید نهایی مرگ مغزی

 

5-انجام دو نوبت نواز مغزی (الکترو آنسفالوگرافی EEG) به فاصله حداقل 6 ساعت توسط مسئول مربوطه و به مدت حداقل 30 دقیقه که هر دو نوبت باید خط صاف ایزوالکترویک باشد و به تایید نورلوژیست محترم نیز برسد.

 
امور بیمارستانها