واحد تایید مرگ مغزی

مراحل تایید مرگ مغزی

 

                                                 مراحل تایید مرگ مغزی تا مراسم ترحیم

 

1-    متخصص محترم بیماریهای مغز و اعصاب : ( دونوبت ) معاینه بالینی و انجام تستهای تشخیصی در عرض 24 ساعت

 

2-    متخصص محترم جراحی مغزو اعصاب : ( دو نوبت)  معاینه و انجام تستهای تشخیصی در عرض 24 ساعت

 

3-    متخصص محترم داخلی: (یک نوبت) معاینه و انجام تستهای داخلی

 

4-    متخصص محترم بیهوشی : (یک نوبت) معاینه و انجام تست آپنه

 

5-  مدیر کل محترم پزشکی قانونی یا نماینده ایشان : بررسی فرایند تایید مرگ مغزی انجام شده توسط اساتید محترم و تایید نهایی مرگ مغزی

 

6-  تماس با خانواده مرگ مغزی و دعوت از ایشان جهت انجام مذاکره و طرح موضوع مرگ مغزی و پیشنهاد اهداء عضو به آنها

 

7-    هماهنگی با بیمارستان شریعتی تهران جهت آمادگی بیمار مرگ مغزی

 

8-    انتقال بیمار مرگ مغزی از بیمارستان  معرفی شده به ICU ویژه نگهداری مرگ مغزی

 

9-  همراهی با خانواده محترم مرگ مغزی از ابتدای شروع فرایند تا انجام عمل اهداء عضو و پیوند و همچنین همراهی با خانواده پس از انجام پیوند در پزشکی قانونی

 

10-تکریم خانواده متوفی و تقدیر از آنها با اهداء لوح یادبود تاج گل ، بنر و تراکت و تهیه سنگ قبر و در صورت نیاز شرکت در مراسم ترحیم .

 
امور بیمارستانها