شرح وظایف

وظایف

شرح وظایف اداره اقتصاد درمان ،استاندارد و فناوری سلامت

 • دریافت قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و دستور العمل‌ها در خصوص برنامه‌ها،استراتژیها، خط‌مشی‌ها و سیاستهای مرتبط با عرضه و تقاضای درمان، استاندارد و فناوری سلامت و تعبیر و تفسیر آن و اعلام به کلیه مراکز دولتی و خصوصی در سطح استان کردستان تحت نظارت معاونت درمان دانشگاه.
 • نظارت و کنترل بر فعالیت ‌های مراکز درمانی تحت پوشش از نظر انطباق با تئوریها و اهداف علم اقتصاد در بخش سلامت (اقتصاد سلامت) براساس اهداف استراتژیک دولت در بخش یادشده.
 • اخذ، تدوین و تفسیر قوانین و مقررات در خصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و خصوصی و نظارت و کنترل بر اجرای آن در سطح استان کردستان.
 • بررسی پروسیجرها و خدمات درمانی فاقد تعرفه مشخص و استخراج و تعیین تعرفه مربوطه با استفاده از منابع مختلف مرجع در امر تعرفه گذاری.
 • نظارت و کنترل بر باز توزیع درآمدهای اختصاصی دانشگاه در سطح مراکز درمانی تحت پوشش براساس قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه(طرح نظام نوین بیمارستانی) در سطح استان کردستان.
 • نظارت و کنترل بر فعالیت واحدهای هزینه‌گذاری و ترخیص در مراکز درمانی تحت پوشش از نظر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه.
 • تدوین استانداردهای و عقد قراردادهای نحوه ارائه خدمات درمانی به مراکز، سازمانها و شرکتهای بیمه تجاری در قالب قرارداد ویژه درمان(قراردادخاص).
 • نظارت و کنترل بر بکارگیری فناوری سلامت شامل استفاده از تکنولوژی روز در عرصه تجهیزات پزشکی و بکارگیری IT از نظر انطباق با اصول اقتصادی و استاندارد سلامت.
 • بررسی درآمدهای اختصاصی دانشگاه و کنترل و هدایت آن به منظور کاهش هزینه و افزایش درآمد از طریق تمرکز بر سازوکارهای مناسب جهت جلوگیری از اعمال کسورات بر اسناد هزینه در مراکز درمانی.
 • دریافت قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و دستور العمل‌ها در خصوص برنامه‌ها،استراتژیها، خط‌مشی‌ها و سیاستهای مرتبط با عرضه خدمات درمانی به بیماران نیازمند، صعب العلاج، خاص و مصدومین حوادث و سوانح ترافیکی و ابلاغ آن به مراکز درمانی تحت پوشش.
 • گردآوری اطلاعات آماری و مالی در خصوص میزان هزینه کرد از محل ردیف‌های مختلف بودجه جهت بیماران مشمول بند (6) و ارائه آن به وزارت متبوع.
 • شرکت در فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با حوزه کاری به منظور ارتقاء فرایندهای ارائه خدمات به بیماران، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای بیمارستانها در قالب پژوهشهای کاربردی (HSR) و براساس اولویتهای پژوهشی دانشگاه.
 •  نظارت و کنترل بر فعالیتهای واحدهای اسناد و مدارک پزشکی در مراکز درمانی از نظر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه.
 •  برنامه ریزی جهت جذب و توزیع نیروی انسانی مشمول طرح، تحصیل کرده در رشته های مرتبط براساس نیاز مراکز درمانی دانشگاه .
 •  برنامه ریزی عملیاتی همسو و منطبق با اهداف استراتژیک دانشگاه، جهت اداره صحیح فعالیتها و نیل به اهداف سازمانی.
 •  برنامه ریزی جهت آموزش و توانمندسازی کارکنان اداره اقتصاد درمان و کارکنان بیمارستان در حوزه های مرتبط با شرح وظایف اداره اقتصاد درمان براساس نتایج نیازسنجی آموزشی.
 •  حفظ و گسترش همکاریهای درون بخشی و فرابخشی در چهارچوب وظایف و اختیارات اداره به منظور تسهیل در انجام امورات محوله.