آیین نامه ها و دستورالعملها

فایلها
آیین نامه اجرایی طب مکمل
آیین نامه تاسیس سلامتکده طب سنتی
آیین نامه حجامت
دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات طب سنتی
سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی
ضابطه مندرجات بسته بندی طب سنتی ایران
آیین نامه نحوه فعالیت دانش آموختگان پزشکی در حیطه طب سنتی ایرانی
ضوابط فنی و علمی گیاهان داروئی
مفردات قانونی گیاهان دارویی