مسوول دفتر

شرح وظایف مسئول دفتر

شرح وظایف مسئول دفتر:
 
 

-  دریافت و تنظیم کلیه مکاتبات و نامه های وارده به مدیریت و تنظیم کارتابل جهت ملاحظه مدیر حوزه

  -  ثبت مکاتبات و تحویل نامه های ارجایی به همکاران حوزه

-        تنظیم وقت جلسات و ملاقاتها ی مدیریت

  -  پاسخگوئی به مراجعات حضوری و تلفنی

  -  پیگیری تایپ و ثبت کلیه مراسلات