واحد نظارت بر امور آمبولانسها و تجهیزات فوریتهای پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان / معاونت ها / معاونت درمان / مدیریت ها / مدیریت حوادث / واحد نظارت بر امور آمبولانسها و تجهیزات فوریتهای پزشکی