شرح وظایف

شرح وظایف
 
 کارشناس نظارت برامور آمبولانس وتجهیزات فوریتهای پزشکی(خصوصی):

-تهیه اولویت های تخصیصی آمبولانس و نظارت بر چگونگی فعالیت آنها

- ارزیابی ونظارت بر فعالیت مراکز و آمبولانسهای خصوصی

 
 

 کارشناس نظارت برامور آمبولانس وتجهیزات فوریتهای پزشکی(دولتی):

-تهیه اولویت های تخصیصی آمبولانس و نظارت بر چگونگی فعالیت آنها

-ارزیابی ونظارت بر فعالیت مراکز و آمبولانسهای دولتی