معرفی

واحد بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه

بر اساس طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب سال 82 هیأت محترم وزیران ، « اداره کل مدیریت بحران استانداری مسئول ایجاد هماهنگی امور اجرائی، پشتیبانی، پیگیری عملیات اجرایی و تصمیم گیری مناسب در سطح استان می باشد و در سطح شهرستان بمنظور تحقق بخشیدن به سیاستهای تدوین شده توسط اداره کل استان و اجرای تصمیمات و اعمال مدیریت بحران ، ادارهمدیریت بحران در فرمانداری شهرستان تشکیل می گردد . مدیریت امور تخصصی فرآیند بحران بر عهده سازمانهای مسئول کارگروه های تخصصی عملیاتی می باشددر همین راستا 14کارگروه تخصصی بوجود آمده که کارگروه تحصصی بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غیرمترقبه در استان و شهرستان به منظور ایجاد و توسعه نظام مدیریت بلایا ، تقویت و ارتقاء آمادگی بخش سلامت در واکنش به بلایا و بازسازی در حوادث طبیعی و به حداقل رساندن تاثیرات منفی بلایا به آسیب دیدگان ناشی از آن و سازماندهی نیروهای بهداشت و درمان جهت واکنش به موقع و مناسب در امر سلامت ، پایش و ارزیابی عملیات و همچنین اجرای برنامه های بازسازی و نوتوانی در بخش سلامت تشکیل می گردد . کارگروه تخصصی بهداشت و درمان شهرستان با مسئولیت رئیس شبکه بهداشت و درمان تشکیل می گردد دبیر کارگروه شهرستان مسول فوریتهای پزشکی آن شهرستان است که توسط رئیس کارگروه شهرستان ابلاغ می گردد .به همین منظور دبیرخانه کارگروه در سطح دانشگاه علوم پزشکی کردستان  تشکیل و نسبت به برنامه های توسعه دبیرخانه حوادث و سوانح شروع به فعالیت نموده و مسئولیت ایجاد و توسعه شبکه اجرایی ، آموزشی و ... در سطح استان و همچنین تدوین  شرح وظایف بعنوان استاندارد سازی ساختار را عهده دار شده است .دبیرخانه کارگروه تخصصی بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غیرمترقبه استان کردستان با مسئولیت ایجاد هماهنگی ، پشتیبانی ، پیگیری عملیات اجرایی و همکاری بخش های مختلف سلامت در مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علومپزشکی کردستان ایجاد و در صورت لزوم با ایجاد کارگروه های فرعی تخصصی موظف به انجام فعالیتهای ذیل می باشد

 

تقویت و یا بهبود عملکرد بخش سلامت جهت پیشگیری ، آمادگی ، مقابله ، بازسازی در برنامه همه گیری های عفونی ، برنامه احتیاطی وضعیتهای اضطراری ناشی از بلایای طبیعی ، وضعیتهای  اضطراری ناشی از فناوری ، وضعیتهای پیچیده ، تجمعات و سایر فعالیتهای عمده انسانی همچون زیارتگاهها ، اماکن مذهبی ، بازدید گروهی ، اجتماعات ورزشی و ... متناسب با شرایط استان و شهرستان های تابعه .

 

بهبود یا طراحی برنامه های پاسخ و بهبود ظرفیت واکنش سریع و موثر عملیات سلامت در حوادث و سوانح غیرمترقبه در استان و شهرستانهای تابعه .


ایجاد، افزایش توان و بهبود ظرفیت مدیریت حوادث غیرمترقبه کارکنان بهداشتی در سطح استان

 

ایجاد، تقویت و بهبود ظرفیت همکاری و هماهنگی با سازمانهای دولتی ، غیر دولتی و تشکلهای مردمی مرتبط با حوادث و سوانح

 

ایجاد و تقویت فرآیند تامین منابع مورد نیاز

 
 

همکاران شاغل در واحد بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

کارشناس واحد

کارشناس پرستاری

رضا پیرا

 

تلفن : 33668881

داخلی : 716

ایمیل : reza.pira@gmail.com