شاخصهای عملکردی

شاخص های عملکردی

          تعداد جلسات برگزارشده کارگروه تخصصی بهدا شت ودرمان در حوادث غیر مترقبه در سطح دانشگاه

 

         تعداد جلسات تشکیل شده زیرکارگروه های فرعی در سطح دانشگاه

 

     درصد مصوبات اجراشده به کل مصوبات کارگروه در سطح دانشگاه

 

     درصد مدیران آموزش دیده در خصوص مدیریت سلامت در بلایا به کل مدیران دانشگاه

 

     تعداد کارگاههای آموزشی برگزارشده HDP و HIS  در سطح بیمارستانهای استان

 

درصد تکنسینهای فوریتهای پزشکی آموزش دیده در خصوص تراژ وتخلیه مصدومین به کل تکنسینهای استان

 

تعداد مانورهای دورمیزی برگزار شده در EOC(مانور صفرتا صد)

 

متوسط زمان حضور تیم ارزیاب سریع پس از فراخوانی توسط EOC

 

تعداد بیمارستانهای دارای برنامه آمادگی مقابله با حوادث پرتلفات

 

 درصد جمعیت آموزش داده شده در خصوص کمک های اولیه در حوادث وبلایا به کل جمعیت استان

 

 متوسط زمان برپایی بیمارستان صحرایی

 

 تعداد مانورهای عملیاتی- میدانی برگزارشده