شرح وظایف

کارشناس واحد بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه
 
– تقویت و یا بهبود عملکرد بخش سلامت جهت پیشگیری ، آمادگی ، مقابله ، بازسازی در برنامه همه گیری های عفونی ، برنامه احتیاطی وضعیتهای اضطراری ناشی از بلایای طبیعی ، وضعیتهای  اضطراری ناشی از فناوری ، وضعیتهای پیچیده ، تجمعات و سایر فعالیتهای عمده انسانی همچون زیارتگاهها ، اماکن مذهبی ، بازدید گروهی ، اجتماعات ورزشی و ... متناسب با شرایط استان                                                                                                            
– بهبود یا طراحی برنامه های   پاسخ و بهبود ظرفیت واکنش سریع و موثر عملیات سلامت در حوادث و سوانح غیرمترقبه در استان و شهرستانهای تابعه .   
-  ایجاد، افزایش توان و بهبود ظرفیت مدیریت حوادث غیرمترقبه کارکنان بهداشتی در سطح استان         
-  ایجاد، تقویت و بهبود ظرفیت همکاری و هماهنگی با سازمانهای دولتی ، غیر دولتی و تشکلهای مردمی مرتبط با حوادث و سوانح  
- ایجاد و تقویت فرآیند تامین منابع مورد نیاز .