برنامه های عملیاتی

برنامه عملیاتی ارتقاء اورژانس بیمارستانی

 

برنامه عملیاتی ارتقاء اورژانس بیمارستانی

راهکار

عنوان برنامه

1-ایجاد انگیزه در کادر پرستاری از طریق آموزش وپژوهش

2- حمایت مالی پرسنل شاغل در اورژانس از طریق پرداخت کارانه بالاتر ویا مبالغی بعنوان تشویقی به پرسنل با کارایی بهتر

 

 

تغییر نگرش کادر پرستاری نسبت به فعالیت در بخش اورژانس

1-   برگزاری دوره های آموزشی بصورت کارگاهی برای پزشکان عمومی شاغل در اورژانس بیمارستانها

2-   تأثیردادن نمره کسب شده در آزمون ارزیابی علمی وعملی در میزان کارانه پزشکان عمومی شاغل در اورژانس بیمارستانها

 

ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی پزشکان عمومی شاغل در بخش اورژانس

ایجاد انگیزه وجلب مشارکت گروههای بالینی مختلف برای تهیه گاید لاین از طریق تمهیدات تشویقی در زمینه ارتقاء شغلی ، تشویقهای مادی برای اعضاء هیأت علمی

 

تهیه گاید لاین برخورد با بیماران اورژانسی در موارد مختلف توسط گروههای بالینی مربوطه

1-معرفی یکنفر بعنوان مسئول رسیدگی به شکایات در بیمارستانها که موظف به رسیدگی به شکایات واصله وحل وفصل آنها ونیز تکمیل فرمهای مربوطه وثبت درسیستم باشد.

2-معرفی یکنفر در معاونت درمان به عنوان مسئول رسیدگی به شکایات بعنوان مرجع بالاتر رسیدگی به شکایات در صورت عدم حل وفصل آن در بیمارستان

3-طراحی سیستم نرم افزاری ویژه رسیدگی به شکایات ویا اختصاص قسمتی از HIS بیمارستانها به بررسی  ورسیدگی به شکایات واستقرار فرمهای ویژه مربوطه در این قسمت ودسترسی ON LINEمسئول رسیدگی به شکایات ستاد به این بخش

 

ایجاد سیستم منسجم ومنظم رسیدگی به شکایات اورژانس در بیمارستانها وستاد دانشگاه با توجه به دستور العمل کشوری ارتقاء فرآیند رسیدگی به شکایات

پیشنهاد تصویب چند طرح پژوهشی مورد نیاز در زمینه اورژانس بیمارستانی در کمیته دانشگاه وحوزه معاونت درمان وسفارش انجام چنین تحقیقی به محققین علاقمند

بررسی وارزیابی مشکلات موجود در بخشهای اورژانس در قالب طرحهای پژوهشی بمنظور نیل به استاندارد مربوطه

 

راهکار

بیان مسئله

اجرای سیستم تریاژ در پذیرش بیماران بستری جهت بخشهای بالینی بیمارستان

برگزاری دوره های آموزشی برای مسئولین پذیرش اورژانس بیمارستانها

 

   با توجه به شلوغی اورژانسهای بیمارستانی علاوه بر انجام تریاژ در بخش اورژانس، سردر گمی ونگرانی بیماران اورژانسی وهمچنین ازدحام بدلیل وجود همراهان وبیماران غیر اورژانسی که پس از تریاژدر نوبت رسیدگی به امور می باشند ،حضور آنان نه تنها سبب کندی پیشرفت امور شده بلکه مشاهده سایر بیماران اورژانسی خود منجر به تضعیف روحیه آنان وگاهاًبدتر شدن حال سایر بیماران می شود بنابراین انجام تریاژ در زمان پذیرش ، وراهنمایی بیماران غیر اورژانسی که معمولاً از سوی مطبهای متخصصین جهت بستری در بیمارستان به پذیرش مراجعه می کنند به سایر بخشهای مرتبط بغیر از اورژانس جهت جلوگیری از ازدحام وایجاد آرامش کمک کننده خواهد بود.

1.    تعیین اهداف کلی و ویژه بخش جدید

2.    آماده کردن طرحی برای فضاها که عملیاتی و مفصل باشد

3.    تعریف محدودیتهای قانونی

4.    ایجاد یک طرح نموداری

5.    تعیین بودجه مورد نیاز

 

تهیه پروپوزال طراحی بخش های اورژانس متناسب با وضعیت موجود بیمارستانها

 

طراحی داشبورد جهت بخش اورژانس