گزارش عملکرد

گزارش عملکرد

 

1- مکاتبه با بیمارستانهای سطح استان در خصوص استقرار اداره اورژانس بیمارستانی در مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

 

2- مطالعه وبررسی دستوالعمل ها و مصوبات  کمیته های برگزارشده

 

3- ارسال فرم های جدید آمار ماهیانه و فصلی اورژانس بیمارستانی و دستورالعمل راهنمای تکمیل این فرمها به کلیه بیمارستانهای استان

 

4- طراحی چک لیست جامع پایش بخش اورژانس بیمارستانی

 

5- پایش اورژانس بیمارستانهای 524 ارتش، خصوصی سید الشهدایی، تأمین اجتماعی سنندج

 

 6- برگزاری کارگاه تریاژ جهت پرسنل اورژانس بیمارستان توحید

 

7- شرکت در کمیته هماهنگی ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستان بعثت

 

8- برگزاری جلسه هم اندیشی با اعضاء کمیته هماهنگی ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستان524 ارتش