معرفی

اداره اورژانس بیمارستانی

معرفی واحد :

 ساماندهی اورژانس­های بیمارستانی به دلیل ازدحام مراجعه کنندگان، وجود بیماران بدحال و مخاطرات بالینی از اولویتهای اصلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. برای­مدیریت موثر بخشهای اورژانس در سطوح مختلف ستاد و صف، وجود ابزاری برای نظارت و سنجش عملکرد ضروریست در این ارتباط اداره اورژانس بیمارستانی با تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی موثر ­با رویکرد به سند ملی ارتقا خدمات اورژانس، به بررسی، تحلیل، شناخت ومداخله در جهت ارتقاء وضعیت موجود در اورژانس بیمارستانهای سطح استان می پردازد.

  این اداره که در گذشته زیرمجموعه مدیریت پرستاری بوده، با اجرای طرح تحول نظام سلامت و ضرورت وجود ارتباط و تعامل تنگاتنگ میان اورژانسهای بیمارستانی و پیش بیمارستانی  از تاریخ آبان ماه سال  1393 با دستور مقام محترم معاونت درمان وزارت متبوع ، به عنوان یکی از ادارات زیرمجموعه مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی عهده­ دار مدیریت، نظارت وراهبری فرایندهای ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی می باشد.

 

 

همکاران شاغل در اداره اورژانس بیمارستانی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

حیدر ایزدی

کارشناس پرستاری

رئیس اداره

2-

رضا پیرا

کارشناس پرستاری

کارشناس واحد

 

تلفن : 33668881

داخلی : 716 _ 715

ایمیل : Orjans-edare@muk.ac.ir