شرح وظایف

شرح وظایف
 

 شرح وظایف رئیس اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه

 

1- پیگیری اجرای آخرین سیاستهاو دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص استانداردها، دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده

 2-طراحی، برنامه ریزی و تشکیل تیم های بازدید کننده جهت بازدید های منظم از اورژانسهای بیمارستانی
 

3-ارائه گزارش تفصیلی از بازدیدهای مدیریتی به مدیران ارشد و اداره اورژانس بیمارستانی وزارت متبوع

 

4- جذب منابع و طراحی برنامه های عملیاتی جهت اجرایی شدن اهداف استراتژیک بخشهای اورژانس بیمارستانی دانشگاه

 

5- ارزیابی عملکرد کارشناسان اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف ایشان

 

6- مدیریت وتعامل با بیمارستانهای تحت پوشش جهت پیش بینی وتأمین نیروی انسانی ، تجهیزات پزشکی ، غیرپزشکی و استانداردهای فیزیکی در اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

 

7-پیگیری تشکیل جلسات مستمر کمیته راهبری ارتقاء خدمات اورژانسهای بیمارستانی در دانشگاه و کمیته های اورژانس (تعیین تکلیف، تریاژ) در بیمارستانهای تحت پوشش و اجرایی نمودن مصوبات

 
 
 

 شرح وظایف کارشناس اورژانس بیمارستانی دانشگاه

 

1- اجرای آخرین سیاسیتها و دستورالعملهای وازرت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در خصوص استانداردها، دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده

 

2-انجام منظم بازدیدهای مدیریتی بخش های اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر عملکرد تمامی بخش های اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه (دانشگاهی و غیر دانشگاهی)

 

3-جمع آوری وثبت مستمر آماربیمارستانها(شاخص های ملی و دانشگاهی وتحلیل اطلاعات بخش های اورزانس تحت پوشش جهت تصمیم گیری و طراحی اقدامات اصلاحی در مورد ارتقاء کیفیت بخش های اورژانس بیمارستانی(آمار ماهیانه و فصلی وشاخص های الویت دار اورژانس)

 

4-همکاری لازم با سایر کارشناسان واحد های مرتبط در زمینه ارتقاء کیفیت و نظارت وپایش عملکرد

 

5-نیازسنجی وتدوین برنامه های آموزشی مرتبط با اورژانس و نظارت بر اجرای برنامه های مذکور برای پرسنل وپزشکان شاغل در اورژانس بیمارستانها

 

6-نیاز سنجی ومشارکت درخصوص برنامه های آموزشی حوادث غیرمترقبه وپدافند غیرعامل

 

7-ارتباط مستمر و پاسخگویی به اداره اورژانس بیمارستانی وزارت متبوع

 

8-نظارت بر اجرایی شدن اقدامات اصلاحی ارتقاء کیفیت در سطح اورژانس بیمارستانهای بیمارستانهای دانشگاه

 

9-نظارت برتوزیع صحیح تریاژ بیماران (انتقال سطوح 4و 5 تریاژ به واحدFast Track  وسطوح 1،2 و3 تریاژ به فضاهای تخصصی مربوطه در اورژانس)