شرح وظایف

اداره ارتباطات وهماهنگی عملیات و فوریتهای پزشکی

  • برآوردنیروی انسانی موردنیاز
  • تنظیم برنامه شیفت کارکنان مرکزارتباطات وفرماندهی عملیات
  • نظارت وارزیابی عملکرد کارکنان اداره ارتباطات وفرماندهی عملیات
  • آموزش وآشناکردن نیروهای جدیدباتجهیزات،شرح وظایف و مسئولیتهای اداره ارتباطات وفرماندهی عملیات
  • نظارت برنحوه پاسخگویی پزشکان مشاوره وراهنمایی ،اپراتورهای 115  واپراتورهای بیسیم
  • پیگیری ورسیدگی به کلیه موارد گزارشات وشکایات مردمی ازکارکنان
  • نظارت براستخراج آمارهای مورد لزوم
  • نظارت برتشکیل جلسات کوتاه علمی اداره
  • پیگیری ورفع مشکلات موجوددرزمینه رفاهی وعملیاتی اداره ارتباطات