شرح وظایف

کارشناس پیشگیری از حوادث وارتقا ایمنی

-        برنامه ریزی ، هماهنگی امور مرتبط با حوادث اعم از حوادث حمل و نقل زمینی ، دریایی ، هوایی و ریلی و حوادث غیرمترقبه درسطح منطقه تحت پوشش
 

-        همکاری دراجرای برنامه های منطقه ای برای ارتقاء نظام مدیریت بحران

 

-        همکاری برنامه ریزی جهت پاسخ سریع به حوادث و سوانح

 

-        همکاری برنامه ریزی وانجام پروژه های بیمارستان صحرایی

 

-        تشکیل بانک جامع اطلاعاتی منطقه تحت پوشش در زمینه حوادث غیرمترقبه

 

-        پیاده سازی و نظارت بر اجرای برنامه های مقابله و آمادگی در برابر حوادث مترقبه و غیرمترقبه درمنطقه تحت پوشش