شرح وظایف

واحد آمار و اطلاعات فوریتهای پزشکی

ایجاد تعاملات آماری با حوزه های تحت پوشش ووزارت متبوع و تلاش در جهت تهیه و ارائه شاخصهای آماری
 

ثبت ، جمع بندی و پردازش روزانه آمار عملکرد 115 درخصوص حوادث ترافیکی

 

ایجاد بانک جامع اطلاعات آماری در زمینه حوادث ترافیکی ، غیرترافیکی و حوادث غیرمترقبه

 
پایش و مقایسه گزارشات آماری مراکز پلیس  پزشکی قانونی و ............