برنامه های عملیاتی

اولویتهای اداره امور آزمایشگاهها در سال 1393

-          تلاش در جهت رسیدن به اهداف طرح تحول نظام سلامت

-          تلاش در جهت رفع موانع انجام تستها در شبکه درون دانشگاهی ودر نهایت عدم برون سپاری انجام آزمایش 

-          نظم بخشیدن به شبکه ارجاع نمونه ها

-          کنترل قراردادها در شبکه ارجاع

-          ساماندهی آزمایشگاهها در شیفتهای عصر و شب و ایام تعطیل، کنترل شیفتهای مذکور با بازرسی مسوولین فنی آزمایشگاهها و انجام تستها به طور راندوم و کنترل و ارزیابی بیشتر و پررنگتر این معاونت  

-          رفع نواقص مربوط به استانداردها در آزمایشگاههای سطح استان با تشکیل جلسات مختلف و کارگاههای آموزشی 

-          تکمیل تجهیزات و راه اندازی مراکز پاتولوژی در شهرهای مریوان ، بیجار و قروه

-          تلاش در جهت ارتقا کیفیت عملکرد آزمایشگاههای دولتی تا حدی که آزمایشگاههایی داشته باشیم با کیفیت اخذ لوح کیفیت

-          آموزش نیروهای جدید این اداره در ارتباط با اصول ممیزی

-         اضافه نمودن بخش میکروبیولوژی آب در آزمایشگاه مرجع دانشگاه-          تلاش در جهت کوتاه نمودن زمان نمونه گیری تا انجام آزمایش PKU در آزمایشگاه مرجع دانشگاه تجمیع و تایید تستهای بیماران مشکوک به تالاسمی سطح استان در آزمایشگاه مرجع دانشگاه