فرآیندهای کاری

شرح وظایف آزمایشگاه رفرانس استان

  • بررسی وضعیت کنترل کیفی آزمایشگاهها از طریق اعزام کارشناس و انجام راهنمایی های لازم 
  • ارسال نمونه های مجهول کنترل کیفی خارجی مرکز تحقیقات آزمایشگاهای رفرانس کشور به مرکز آزمایشگاهی مربوطه و جمع آوری نتایج 
  • تشکیل کلاس های کنترل کیفی در جهت بهبود و ارتقاء سطح علمی همکاران شاغل در آزمایشگاهها
  • برگزاری کارگاه بازآموزی با همکاری اساتید و محققین
  • راهنمایی و آموزش برای استفاده حداکثر از امکانات کنترل کیفی در راستای افزایش صحت و دقت آزمایشات
  • انجام آزمایشات تخصصی