شرح وظایف

شرح وظایف اداره امور آزمایشگاههای


 1. برنامه ریزی جهت تشکیل جلسه کمیسیون ماده 20 ، اخذ موافقت اصولی وصدور پروانه های تاسیس و مسئولیت فنی آزمایشگاهها
 2.  تمدید پروانه های تاسیس و مسئولین فنی آزمایشگاههای تحت پوشش
 3. نظارت بر آزمایشگاههای تحت پوشش شامل بخش خصوصی ، دولتی و نهادها و آزمایشگاههای متقاضی لوح کیفیت
 4. نظارت بر حسن اجراء مقررات و ضوابط ، بازرسی و کنترل آزمایشگاههای تشخیص طبی و شرکتهای توزیع کننده کیت و مواد مصرفی آزمایشگاه
 5. نظارت و مسئولیت حسن اجرای استانداردهای موجود و مصوب آزمایشگاهی و بررسی روشهای آزمایشگاهی مطابق با یافته های جدید علمی و رعایت دستورالعملها و مقررات مربوطه.
 6. برنامه ریزی و انجام بازدیدهای مستمر و کارشناسی آزمایشگاهی از نظر دارا بودن شرایط استاندارد و رعایت اصول فنی و تشخیصی- تعداد پرسنل- دارا بودن فضای قابل قبول- کیفیت وسائل و ملزومات و کیت ها و معرف های شیمیائی و تدوین و تنظیم و تطبیق موازین علمی و فنی و قانونی و خط مشی لازم و ابلاغ به آزمایشگاهها.
 7. بررسی و رسیدگی به شکایات مطروحه از طرف بیماران پزشکان موسسات دولتی و خصوصی پرسنل فنی از نظر رعایت ضوابط و آئین نامه ها و تعرفه های قانونی در آزمایشگاهها.
 8.  بررسی کنترل کیفی از طریق اعزام کارشناس و بازرسی و یا حضور مسئول فنی در اداره امور آزمایشگاهها جهت تبادل نظر و راهنمائیهای لازم .
 9. همکاری با اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت متبوع و ارسال نمونه های مجهول کنترل کیفی خارجی.
 10. تشکیل کلاسهای کنترل کیفی در جهت بهبود ارتقاء کیفی و بنیه علمی و عملی آزمایشگاهها به صورت کارگاهی یا جلسات در اداره امور آزمایشگاهها و آزمایشگاه مرجع دانشگاهی .
 11. راهنمائی و آموزش لازم برای استفاده از امکانات کنترل کیفی داخلی و خارجی در جهت مطلوب نمودن هر چه بیشتر نتایج آزمایشات.
 12. رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به درخواستهای متقاضیان اخذ پروانه تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاه و برگزاری کمیسیون ماده 20دانشگاه و صدور برگه صلاحیت و پروانه مسئول فنی و تاسیس مطابق با ضوابط و استانداردهای اعلام شده.
 13. بازرسی و ارزشیابی کلیه آزمایشگاهها و رفع نارسائی هایی از لحاظ رعایت و مقررات و شرایط فنی و تخصصی و رسیدگی به تخلفات و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی و نظام پزشکی.
 14. شناسایی و تشکیل پرونده برای کلیه پرسنل شاغل در آزمایشگاههای خصوصی و دولتی و تایید آنها بعنوان پرسنل فنی  و جلوگیری از پرسنل غیر واجد شرایط در اشتغال به کار آزمایشگاهی.
 15. تعیین محل خدمت پرسنل آزمایشگاه ( انتقالی ، استخدامی و طرحی).
 16.  مشاهده و ارزیابی محل آزمایشگاههای جدیدالتاسیس و یا تغییر مکان داده از نظر دارا بودن شرایط و ضوابط منطبق با استانداردهای مصوب.
 17.  برنامه ریزی و تصمیم گیری نسبت به توزیع صحیح تجهیزات آزمایشگاهی با توجه به سطح پذیرش ، نوع تخصص ، فضا و امکانات  و نیز وجود پرسنل فنی و کافی و ارائه مشاوره های خرید تجهیزات به اداره تجهیزات دانشگاه.
 18. نظارت برکنترل کیفی و کمی کیتها و تجهیزات واحدهای تابعه و پی گیری شکایات آزمایشگاهها از شرکت های تولید کننده و توزیع کننده.
 19.  نظارت بر آزمایشگاه مرجع دانشگاه