معرفی

همکاران شاغل در اداره آزمایشگاه مرجع
 
 همکاران شاغل در اداره آزمایشگاه مرجع

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

محمد رضا فاریابی

کارشناس ارشد ایمنی شناسی

مسئول آزمایشگاه

2-

صورت برماسی

کارشناس بهداشت

مسئول آزمایشگاه آب

3-

کیانوش ایوبی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

4-

سمیرا خیمه دوزی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

5-

مریم میهنی

کارشناس ارشد میکروب شناسی

کارشناس ارشد میکروب شناسی

6-

شهرزاد مسعود وزیری

کاردان مدارک پزشکی

منشی

7-

سمیه رحمانی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

 

تلفن : 31827516-087