شرح وظایف

اداره آزمایشگاه مرجع
اداره آزمایشگاه مرجع

رئیس اداره

برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی و کنترل

 

   وظایف کارشناسان آزمایشگاه تشخیص طبی :

 

1-    همکاری در استقرار نظام تضمین کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی تحت پوشش
الف : آموزش و برگزاری کارگاهها ، دوره های آموزشی ، بازآموزی بر اساس برنامه ارائه شده از سوی گروه آموزش و بنا برنیاز استان و پی گیری اثر بخشی آموزشی. 

ب : نظارت بر نحوه اجرا استانداردهای آزمایشگاهی

2-    راهبری خدمات آزمایشگاهی مرتبط با برنامه های کشوری مرکز مدیریت بیماریها و ارائه خدمات تشخیصی در همه گیری ، شرایط بحران بنا بر نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

3-     آموزش ، نظارت بر اجرای صحیح اصول ایمنی _ زیستی در آزمایشگاههای تحت پوشش

4- ارائه مشاوره علمی به آزمایشگاهها

5- کسب توانمندی در جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیصی در شرایط خاص

6- ارائه اطلاعات به مراجع ذیربط

7- همکاری در اجرای تحقیقات کاربردی