تماس با ما

همکاران شاغل در اداره امور آزمایشگاه


ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

پرشنگ امجدی

کاردان علوم آزمایشگاه

کاردان آزمایشگاه

2-

انور غلامی

کارشناس علوم آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

3-

سید اخلاق حسینی

کارشناس علوم آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه

 

تلفن : 33232555

داخلی: 535


 
تماس با مدیر اداره آزمایشگاهها :
 

خط مستقیم :08733285757

08733232555  داخلی  543