آیین نامه ها و دستورالعملها

برنامه ریزی کلان اجرایی برای فعالیتهای ارزیابی و نظارت در دانشگاه در راستای انطباق فعالیت بیمارستان ها وموسسات پزشکی با استاندارد ها ی لازم واحراز عدم انطباق ها.

 

1-     اجرای خط مشی و سیاست های اتخاذ شده توسط شورای نظارت و ارزشیابی دانشگاه.

 

2-     هماهنگی فعالیتها با اداره ارزشیابی معاونت درمان  وزارت متبوع.

 

3-     همکاری با سایر واحدهای معاونت درمان دانشگاه درخصوص تدوین برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی معاونت درمان دانشگاه.

 

4-     پژوهش درخصوص اهم مشکلات و سایرموارد مربوط به ارزشیابی بیمارستان ها و ارائه نتایج آن به   مقام های مافوق

 

5-     شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی.

 

6-     همکاری با سایر واحدهای دیگر در زمینه ارزشیابی تشکیلات بیمارستانی.

 

7-   نیاز سنجی و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه دستورالعمل های مربوط به ارزشیابی بیمارستان ها جهت همکاران مرتبط ( کارشناسان اداره های مختلف معاونت درمان ، کارشناسان نظارت بر درمان و شبکه های تابعه و.... ) و بررسی اثر بخشی آموزشی.

 

8-     بررسی و پیشنهاد راهکارهای توسعه ای جهت ارتقاء فرآیندها ، کاهش زمان انجام فعالیتها و افزایش رضایتمندی مراجعان


کارشناس اعتبار بخشی بیمارستانها

 

1-تشکیل پرونده ارزشیابی جهت کلیه بیمارستان های تحت نظارت دانشگاه.

 

2-انجام بازدیدهای منظم از بیمارستان های مختلف و تهیه گزارشات ادواری از روند فعالیتهای ارزشیابی و اجرای دستورالعمل های استاندارد و سایر موارد.

 

3-   انجام مطالعات لازم بر روی پیشنهادهای رسیده از بیمارستان ها در زمینه توسعه ، حذف و یا تعیین نوع فعالیت های آنها و تهیه گزارش های لازم پیرامون آنها.

 

4-     ارزیابی سالانه بیمارستان ها از نظر فضاها ، تعداد تخت ها ، امکانات تجهیزاتی بخش های پاراکلینیکی مورد ارزیابی و ارسال گزارش ارزیابی و ارزشیابی بیمارستان ها و بخش های ویژه به وزارت متبوع وارسال گواهی ارزشیابی بیمارستان ها به سازمان های بیمه گر.

 

5-     اخذ گواهینامه های مربوط به ارزشیابی بیمارستان ها از وزارت متبوع و ارسال به سازمانها و ادارات ذیربط.

 

6-     مطالعه ، ارسال و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها ، بخش نامه ها و آئین نامه های ارسالی از سوی مبادی قانونی.

 

7-     انجام امور مربوط به اعتبار بخشی، ارزشیابی و ارزیابی بیمارستان ها براساس تفویض توسط وزارت متبوع.

 

8-   برگزاری و شرکت در جلسات هماهنگی بین بخشی ( معاونت های بهداشتی ، غذا و دارو - اداره های نظارت ، صدور پروانه ، پرستاری و .. ) و فرا بخشی ( شورای هماهنکی سازمانهای بیمه گر و ... ) جهت تسریع در حصول اهداف و رسالت های سازمانی اداره ارزشیابی .