استانداردهای اعتبار بخشی ( ویرایش سوم - سال 1395 - )

استانداردهای اعتبار بخشی ( ویرایش سوم - سال 1395 - )
استانداردهای اعتباربخشی سال 1395
تعریف واژگان اعتبار بخشی
راهنمای استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانها ( سال 1395 )
پیشگفتار
اسامی همکاران
استریلیزاسیون
بهبود کیفیت
بهداشت حرفه ای
بهداشت محیط
تصویر برداری
تیم حاکمیتی
تیم مدیریت اجرایی
دستورالعمل های مرتبط
رختشویخانه
رعایت حقوق گیرنده خدمت
طب انتقال خون
فناوری اطلاعات
فیزیو تراپی
کنترل عفونت
مدیریت اطلاعات سلامت
مدیریت آزمایشگاه
مدیریت پسماند
مدیریت تامین و تسهیلات اقامت
مدیریت تجهیزات
مدیریت خطا
مدیریت خطر حوادث و بلایا
مدیریت دارویی
مدیریت غذایی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت پرستاری
مراقبت های اورژانس
مراقبت های جراحی و بیهوشی
مراقبت های حاد
مراقبت های عمومی بالینی
مراقبت های مادر و نوزاد
سنجه های ایده آل استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای کشور
ویژه بیمارستانهای کاندید دریافت گواهی درجه یک عالی
سنجه های اعتبار بخشی ادواری دور دوم
سنجه های اعتبار بخشی ادواری دور دوم