دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی ( ویرایش سوم - سال 1395 - )

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان / معاونت ها / معاونت درمان / مدیریت ها / مدیریت نظارت واعتباربخشی اموردرمان / واحد اعتبار بخشی / چک لیستها / دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی ( ویرایش سوم - سال 1395 - )
دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتبار بخشی ( ویرایش سوم سال 1395 )
داروهای حیات بخش و ضروری
بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار
راهنمای "داروهای با هشدار بالا"
الزامات اخز رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی( پروسیجرهای ) تهاجمی
راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه
راهنمای پیشگیری از زخم فشاری
Patient Safety Leadership WalkRounds