اسلایدهای مربوط به جلسه ها و کارگاه های آموزشی اعتباربخشی ملی بیمارستانها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان / معاونت ها / معاونت درمان / مدیریت ها / مدیریت نظارت واعتباربخشی اموردرمان / واحد اعتبار بخشی / اسلایدهای مربوط به جلسه ها و کارگاه های آموزشی اعتباربخشی ملی بیمارستانها