نسل چهارم اعتباربخشی

نسل چهارم اعتباربخشی
نامه مقام عالی وزارت درخصوص ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها (ویرایش چهارم) -1398
استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانها - ویرایش چهارم - سال 1398
شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستانها -1398