راهنمای استفاده از سامانه اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران (ویرایش سوم سال 1395 )

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان / معاونت ها / معاونت درمان / مدیریت ها / مدیریت نظارت واعتباربخشی اموردرمان / واحد اعتبار بخشی / راهنمای استفاده از سامانه اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران (ویرایش سوم سال 1395 )
راهنمای استفاده از سامانه اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران (ویرایش سوم سال 1395 )
راهنمای استفاده از سامانه اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران (ویرایش سوم سال 1395 )