جلسات آموزشی ویدئو کنفرانس با موضوع اعتبار بخشی

جلسه اول ویدئو کنفرانس - مدیریت اورژانس
جلسه اول ویدئو کنفرانس - مدیریت اورژانس
جلسه دوم ویدئو کنفرانس - ارزیابی اولیه پرستاری