تماس با ما

تماس با ما

همکاران شاغل در واحد صدور پروانه ها

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

پیام راست بین

کارشناس ارشد مدیریت

کارشناس مسوول صدور پروانه ها

2-

پرشنگ مرادی

دیپلم

متصدی پذیرش ومدارک پزشکی

تلفن : 33232555 - 33248328

داخلی: 514