معرفی

واحد رسیدگی به شکایات

 

 

 

 

واحد رسیدگی به شکایات

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

هنگامه صوفی مجیدپور

کارشناس پرستاری

کارشناس رسیدگی به شکایات

تلفن : 33232555 - 33234455

داخلی: 518