معرفی

همکاران شاغل در اداره نظارت بر درمان

 

 

 

 

همکاران شاغل در اداره نظارت بر درمان

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

نادر محمدی

کارشناس پرستاری

کارشناس نظارت بر درمان

2-

محمد عباسی

کارشناس پرستاری

کارشناس نظارت بر درمان

3-

حمید یوسف زاده

کارشناس پرستاری

کارشناس نظارت بر درمان

تلفن : 33232555 - 33234455

داخلی: 509-519