شرح وظایف

شرح وظایف

واحد نظارت بر درمان
 

رسیدگی به شکایات و بررسی گزارشها و رسیدگی به اعلام نیاز مراکز و سایر موارد

نظارت بر امور موسسات درمانی تابعه

نظارت بر امور خدمات پاراکلینیکی موسسات درمانی تابعه

نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های پزشکی و رسیدگی به تخلفات و شکایات مرتبط

نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و شرکت در کمیته های درمان اعتیاد

نظارت بر توسعه کمی و کیفی مراکز اورژانس پیش بیمارستانی

نظارت بر اجرای حاکمیت بالینی در مراکز درمانی

نظارت بر تهیه برنامه استراتژیک دانشگاه و اجرای آن

نظارت بر عملکرد شورای پزشکی استان

نظارت بر حسن اجرای برنامه اصلاح منابع ساختاری بیمارستانها و موسسات درمانی

نظارت بر حسن اجرای پذیرش و درمان بیماران خصوصاً بیماران اورژانسی و بیماران خاص