آیین نامه ها و دستورالعملها

پیرو دستورالعمل میکرو پیگمانتاسیون با کاربرد آرایشی
پیرو دستورالعمل میکرو پیگمانتاسیون با کاربرد آرایشی
بخشنامه نظارتی به تهران و شهید بهشتی
بخشنامه جلسات تعزیرات
اهتمام در نظارت بر موسسات پزشکی
انجام سونوگرافی توسط پزشکان
آموزش توسط شرکتها
ابلاغ برایت نامه