شرح وظایف


شرح وظایف رئیس اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه

1- پیگیری اجرای آخرین سیاستهاو دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص استانداردها، دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده

 2-طراحی، برنامه ریزی و تشکیل تیم های بازدید کننده جهت بازدید های منظم از اورژانسهای بیمارستانی

3-ارائه گزارش تفصیلی از بازدیدهای مدیریتی به مدیران ارشد و اداره اورژانس بیمارستانی وزارت متبوع

4- جذب منابع و طراحی برنامه های عملیاتی جهت اجرایی شدن اهداف استراتژیک بخشهای اورژانس بیمارستانی دانشگاه 

5- ارزیابی عملکرد کارشناسان اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف ایشان 

6- مدیریت وتعامل با بیمارستانهای تحت پوشش جهت پیش بینی وتأمین نیروی انسانی ، تجهیزات پزشکی ، غیرپزشکی و استانداردهای فیزیکی در اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

7-پیگیری تشکیل جلسات مستمر کمیته راهبری ارتقاء خدمات اورژانسهای بیمارستانی در دانشگاه و کمیته های اورژانس (تعیین تکلیف، تریاژ) در بیمارستانهای تحت پوشش و اجرایی نمودن مصوبات

شرح وظایف کارشناس اورژانس بیمارستانی دانشگاه

1- اجرای آخرین سیاسیتها و دستورالعملهای وازرت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در خصوص استانداردها، دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده

2-انجام منظم بازدیدهای مدیریتی بخش های اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر عملکرد تمامی بخش های اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه (دانشگاهی و غیر دانشگاهی)

3-جمع آوری وثبت مستمر آماربیمارستانها(شاخص های ملی و دانشگاهی وتحلیل اطلاعات بخش های اورزانس تحت پوشش جهت تصمیم گیری و طراحی اقدامات اصلاحی در مورد ارتقاء کیفیت بخش های اورژانس بیمارستانی(آمار ماهیانه و فصلی وشاخص های الویت دار اورژانس)

4-همکاری لازم با سایر کارشناسان واحد های مرتبط در زمینه ارتقاء کیفیت و نظارت وپایش عملکرد

5-نیازسنجی وتدوین برنامه های آموزشی مرتبط با اورژانس و نظارت بر اجرای برنامه های مذکور برای پرسنل وپزشکان شاغل در اورژانس بیمارستانها

6-نیاز سنجی ومشارکت درخصوص برنامه های آموزشی حوادث غیرمترقبه وپدافند غیرعامل

7-ارتباط مستمر و پاسخگویی به اداره اورژانس بیمارستانی وزارت متبوع

8-نظارت بر اجرایی شدن اقدامات اصلاحی ارتقاء کیفیت در سطح اورژانس بیمارستانهای بیمارستانهای دانشگاه