معرفی

واحد درمان سوء مصرف مواد

 

واحد درمان سوء مصرف مواد 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

سوما فلاحی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مسئول واحد درمان سوء مصرف مواد