شرح وظایف

شرح وظایف اداره صدور پروانه ها
 1. ارائه پیشنهادهای لازم درخصوص سیاستگذاری دانشگاه جهت تاسیس موسسات پزشکی و پیرا پزشکی، مطب و دفاتر در چهار چوب قوانین
 2. بررسی درخواستهای تاسیس موسسات ،پزشکی و پیرا پزشکی ارائه راهنمایی های لازم دراین خصوص به ذینفعان بر اساس آیین نامه و دستورالعمل های موجود
 3. بررسی مدارک مستندات ارسال شده جهــت صدور موافقت اصولی تاسیس موسسات پزشکی وپیرا پزشکی ونیز پروانه های تاسیس و مسوول فنی کیه موسسات
 4. صدور قرارداد تاسیس، موافقت تاسیس موسسات پزشکی و پیرا پزشکی و نیز پروانه های تاسیس و مسوول فنی موسسات تفویض شده
 5. بررسی و ارسال مستندات موسسات پزشکی و پیرا پزشکی تفویض شده جهت اقدام بعدی به وزارت متبوع
 6. بررسی و تطبیق درخواست افزایش بخش بیمارستانها بر اساس نظام سطح بندی تعریف شده و پیگیری اقدام های بعدی
 7. بررسی درخواست های صدور و تمدید پروانه های مطب (پزشک و دندانپزشک عمومی، متخصص و فوق تخصصی) و مجوز دفاتر کار اعضای سازمان نظام پزشکی ارسالی آن سازمان و ارسال جوابیه پس از اطمینان از احراز شرایط لازم و تکمیل بودن مدارک (از جمله بازدید نظارتی اداره نظارت)
 8. بررسی درخواست و مدارک تحویلی حرف وابسته به دندانپزشکی(تزریقات و پانسمان و...)و درصورت احراز شرایط و کفایت مدارک و یا تمدید مجور لازم
 9. بررسی درخواست و مدارک تحویلی حرف وابسته به دندانپزشکی( لابراتور های دندانپزشکی، تبصره 5، بهداران تجربی دندان و...) و در صورت احراز شرایط و کفایت مدارک صدور و یا تمدید مجوز لازم
 10. بررسی درخواست متقاضیان تشکیل شرکت های تعاونی حوزه ی درمان و ارسال جوابیه بر اساس دستور العمل های موجود به مبادی ذیربط
 11. بررسی درخواست متقاضیان تشکیل شرکت های غیر تعاونی (سهامی خاص،مسوولیت محدود و..)که خواهان فعالیت در حوزه درمان هستند
 12. برگزاری کمیسیون قانونی ماده بیست مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی در حوزه ی معاونت درمان(دبیرخانه ی کمیسیون)
 13. بررسی مدارک ودرصورت کفایت مدارک تمدید صدور پروانه های قانونی موسسات پزشکی، پیرا پزشکی
 14. بررسی مدارک و درصورت کفایت مدارک اعمال تغییرات موسسات پزشکی و پیرا پزشکی پس از اخذ مجوز لازم از کمیسیون ماده بیست (تغییر موسس، مسوول فنی، آدرس و...)
 15. شرکت درجلسات هماهنگی دانشگاه و اداره ی کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان و جلسات متناظر وزارتین مذکور در راستای شرح وظائف اداره امور پروانه ها
 16. برگـزاری و شرکت در جلسات هماهنگی بین بخشی ( اداره ی نظارت،آموزش مداوم،معاونت بهداشتی و...) و فرابخشی (نظام پزشکی و ...) جهت تسریع در شرح وظائف اداره
 17. مطالعه، ارسال و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل، بخشنامه و آیین نامه های ارسالی از مبادی قانونی در سطح استان
 18. صدور مجوزهای انجام آندوسکوپی در مطب و فعالیت محدود در مطب
 19. انجام سایر امور پس از تفویض توسط وزارت متبوع
 20. اعلام نظریه کارشناسی در زمینه های مورد نظر (قوانین و مقررات حوزه درمان) بر اساس دستورالعمل و بخشنامه های موجود
 21. استعلام از وزارت متبوع در موارد مربوطه
 22. نیاز سنجی و برگزاری دوره های آموزشی دستورالعمل های صدور پروانه ها جهت همکاران مرتبط (کارشناسان اداره پروانه ها، اداره نظارت و کارشناسان نظارت بر درمان شهرستاها) وبررسی اثر بخشی