معرفی

همکاران شاغل در اداره مامایی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

ماه منیر  حجازرو
کارشناس  مامایی
کارشناس اداره مامایی

2-

بیان   ملکی

کارشناس ارشد مامایی

کارشناس اداره مامایی

 

تلفن : 33232555

داخلی: 515