آیین نامه ها و دستورالعملها

بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان
بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان
دستورالعمل ها
استاندارد بخش بارداری پرخطر
اقدامات ده گانه بیمارستان دوستدار مادر
آیین نامه مرکز مشاوره مامایی
پروتکل جدید vte
دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی
دستورالعمل مراقبت از بیماری قلبی در بارداری و ...
راهنمای استفاده از فرم کنترل مادر پرخطر
راهنمای بالینی اندیکاسیون سزارین
راهنمای کشوری زایمان بی درد
شیوه نامه ارتقاء متخصصین
نظام مراقبت مرگ مادری
آیین نامه نظارتی مامای همراه
راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان
مشاوره تخصصی