معرفی

همکاران شاغل در واحد تغذیه

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1-

زاهد مفاخری

کارشناس تغذیه

کارشناس تغذیه

 

تلفن : 33232555

داخلی: 531